Neuvoston asetus (EY) N:o 734/2008, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008 , aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta