Υπόθεση C-247/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Hannover (Γερμανία) στις 29 Απριλίου 2016 — Heike Schottelius κατά Falk Seifert