Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 1972 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των επιστροφών και των εισφορών κατά την εξαγωγή ελαιολάδου