Provedbena uredba Komisije (EU) br. 92/2014 оd 31. siječnja 2014. o odobrenju zineba kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21 Tekst značajan za EGP