Γραπτή ερώτηση E-1190/05 υποβολή: Chris Davies (ALDE) προς την Επιτροπή. REACH, περιβάλλον και υγεία