Υπόθεση T-223/04: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 11ης Σεπτεμβρίου 2008 — Ιταλία κατά Επιτροπής