ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 19 (H-0586/96) του Magda AELVOET προς το Συμβούλιο. Χαμηλές στρατιωτικές πτήσεις πάνω από τα εδάφη του λαού Innu στον Καναδά