Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8991 — Alphabet/ResMed/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)