Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/967 оd 3. srpnja 2020. o utvrđivanju detaljnih pravila o karakteristikama signala i primjene akustičkih uređaja za odvraćanje iz dijela A Priloga XIII. Uredbi (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera