Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3173/89 του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 1989 περί προσωρινής αναστολής των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα προϊόντα που προορίζονται για την κατασκευή, τη συντήρηση και την επισκευή αεροσκαφών