Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/111 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 όσον αφορά την έγκριση εξοπλισμού ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και τρίτες χώρες οι οποίες αναγνωρίζεται ότι εφαρμόζουν πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα με τα κοινά βασικά πρότυπα για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας