Υπόθεση T-5/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαΐου 2020 — Clatronic International κατά EUIPO (PROFI CARE) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνής καταχώριση με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Εικονιστικό σήμα PROFI CARE – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Περιγραφικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 2017/1001 – Υποχρέωση αιτιολογήσεως]