Rozhodnutie Komisie z  15. apríla 2004 , o doklade o preprave výbušnín v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom dokumentu C(2004) 1332] (2004/388/ES)