Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 337, 18 Νοέμβριος 2011