Γραπτή ερώτηση αριθ. 2055/85 του κ. John Marshall προς την Επιτροπή Θέμα: Ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με την ανταλλαγή θεραπευτικών ουσιών ανθρώπινης προέλευσης [COM(85)485]