Odluka Komisije (EU) 2016/2068 od 29. srpnja 2013. o državnoj pomoći SA.35611 (13/C) koju Francuska namjerava provesti u korist grupe PSA Peugeot Citroën SA (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 4971) (Tekst značajan za EGP )$