Komission asetus (EU) 2019/90, annettu 18 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bromukonatsolin, karboksiinin, fenbutatinaoksidin, fenpyratsamiinin ja pyridabeenin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)