2014/864/EU: Provedbena odluka Komisije оd 28. studenoga 2014. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Njemačkoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9112) Tekst značajan za EGP