Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. veebruari 2003. aasta määruse (EÜ) nr 437/2003 (reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta) rakendamisel omandatud kogemuste kohta