Mål C-137/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 26 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgien) – brottmål mot Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot (Begäran om förhandsavgörande — Direktiven 2006/123/EG, 2007/23/EG och 2013/29/EU — Utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar — Fri rörlighet för pyrotekniska artiklar som uppfyller kraven i dessa direktiv — Nationell lagstiftning om restriktioner för lagring och försäljning av sådana artiklar — Straffrättsliga sanktioner — System med dubbla tillstånd — Direktiv 98/34/EG — Begreppet teknisk föreskrift)