Sag C-137/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. september 2018 — straffesag mod Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA og Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2006/123/EF, 2007/23/EF og 2013/29/EU — markedsføring af pyrotekniske artikler — fri bevægelighed for de pyrotekniske artikler, som opfylder kravene i disse direktiver — national lovgivning, som fastsætter restriktioner for oplagring og salg af de nævnte artikler — strafferetlige sanktioner — ordning med dobbelt tilladelse — direktiv 98/34/EF — begrebet »teknisk forskrift«)