Zaak C-398/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Fermo — Italië) — Strafzaak tegen M (Overeenkomst ter uitvoering van Schengenakkoord — Artikel 54 — Beginsel ne bis in idem — Werkingssfeer — Beschikking door rechterlijke instantie van overeenkomstsluitende staat houdende ontbreken van grond voor verwijzing naar vonnisgerecht wegens onvoldoende bezwaren — Mogelijkheid tot heropening van gerechtelijk vooronderzoek in geval van nieuwe bezwaren — Begrip persoon die „bij onherroepelijk vonnis [...] is berecht”  — Strafvervolging van dezelfde persoon wegens dezelfde feiten in andere overeenkomstsluitende staat — Beëindiging van strafvervolging en toepassing van beginsel ne bis in idem)