Γραπτή ερώτηση E-004177/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. ΧΥΤΑ δυτικής Σάμου