Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007 , περί διορισμού των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Συμβoυλευτικής Επιτρoπής για την ασφάλεια και την υγεία στoν χώρο εργασίας