ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 262/97 του Richard HOWITT προς την Επ τροπή. Διεύρυνση και ματαρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων