Mål T-650/13: Tribunalens beslut av den 10 september 2014 – Lomnici mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring — Framställning till Europaparlamentet angående den nya slovakiska lagen om medborgaskap — Framställning förklarad tillåtlig — Beslut om att avsluta förfarandet — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)