2004/768/ES: Sklep Sveta z dne 26. julija 2004 o imenovanju nemškega nadomestnega člana Odbora regij