2004/768/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2004, για το διορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους από τη Γερμανία στην Επιτροπή των ̠εριφερειών