Дело T-843/16: Решение на Общия съд от 28 февруари 2018 г. — dm-drogerie markt/EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „Foto Paradies“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])