Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 269, 2005m