Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9722 — Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 72/05