Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 10ης Μαΐου 2001 στην υπόθεση C-203/99 (αίτηση του Højesteret για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Henning Veedfald κατά Århus Amtskommune ("Προσέγγιση των νομοθεσιών — Οδηγία 85/374/ΕΟΚ — Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων — Απαλλαγή από την ευθύνη — Προϋποθέσεις")