Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/596 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση νωπού και διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης