Dom afsagt af Retten i Første Instans den 8. juni 2005 i sag T-315/03, Hans-Peter Wilfer mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (Varemærker — ordmærket ROCKBASS — absolut registreringshindring — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 — appelkammerets ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder — manglende hensyntagen til beviser fremlagt af sagsøgeren — artikel 74, stk. 1 og 2, i forordning nr. 40/94)