Γραπτή ερώτηση E-6088/10 Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Προϋποθέσεις για άτομα που επιθυμούν να πολιτογραφηθούν και να λάβουν ιθαγένεια