Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1365 оd 30. travnja 2015. o formatu za dostavljanje podataka o izdacima za istraživanje i razvoj (Tekst značajan za EGP)