Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2204/93 της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 1993 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την δέκατη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93