Förteckning över medlemsstater och deras behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 15.2, 17.8 och 21.3 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 2020/C 51/06