Списък на държавите членки и техните компетентни органи за изпълнение на член 15, параграф 2, член 17, параграф 8 и член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 2020/C 51/06