/* */

TITJUR Návrhy generálnej advokátky - Kokott - 18. apríla 2013. # Francúzska republika proti Európskej komisii. # Odvolanie - Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) - Štrukturálna pomoc Spoločenstva v oblasti Martinik - Zníženie finančnej pomoci - Verejné zmluvy na zhotovenie prác - Súlad činností s ustanoveniami práva Únie - Koordinácia postupov verejného obstarávania prác - Smernica 93/37/EHS - Článok 2 - Pojem ‚priama subvencia‘ - Pojem ‚zariadenia určené na šport, rekreáciu a oddych‘. # Vec C-115/12 P. Francúzsko/Komisia