Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/583 z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1073 w sprawie równoważności uznanych rynków kontraktów w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)