Komisjoni teatis Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni või selliste päritolureegleid käsitlevate protokollide (millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumuleerumine kõnealuse konventsiooni osaliste vahel) kohaldamise kohta