Υπόθεση T-362/19: Προσφυγή της 15ης Ιουνίου 2019 — UI κατά Επιτροπής