Věc C-261/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Stuttgart — Německo) — Výkon evropského zatýkacího rozkazu vystaveného na Gaetana Mantella ( Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v trestní oblasti — Evropský zatýkací rozkaz — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Článek 3 odst. 2 — Ne bis in idem — Pojem ,stejný čin — Možnost vykonávajícího justičního orgánu odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu — Konečné rozhodnutí vydané ve vystavujícím členském státě — Držení omamných látek — Obchod s omamnými látkami — Zločinné spolčení )