Pisno vprašanje P-8542/10 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) za Komisijo. Davek na finančne transakcije