Υπόθεση C-481/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 29ης Ιουλίου 2019 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2012/39/ΕΕ — Τεχνικές απαιτήσεις για τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων — Έλλειψη ανακοινώσεως ή μη μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας)