Tarybos sprendimas (ES) 2020/2134 2020 m. gruodžio 10 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl laisvo asmenų judėjimo įsteigtame Jungtiniame komitete, kiek tai susiję su to Susitarimo II priedo „Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas“ daliniu pakeitimu (Tekstas svarbus EEE)