Nõukogu otsus (EL) 2020/2134, 10. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppega moodustatud ühiskomitees seoses kõnealuse kokkuleppe II lisa („Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine“) muutmisega (EMPs kohaldatav tekst)