Υπόθεση C-629/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2020 [αίτηση του Landesverwaltungsgericht Steiermark (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein» κατά Landeshauptmann von Steiermark (Προδικαστική παραπομπή – Περιβάλλον – Απόβλητα – Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο α', άρθρο 3, σημείο 1, και άρθρο 6, παράγραφος 1 – Λύματα – Ιλύς καθαρισμού λυμάτων – Πεδίο εφαρμογής – Έννοια του «αποβλήτου» – Αποχαρακτηρισμός αποβλήτου – Εργασία ανάκτησης ή ανακύκλωσης)