Υπόθεση C-695/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Πορτογαλία) στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA κατά Autoridade Tributária e Aduaneira